Terms of use / Dataskyddspolicy


 
Please carefully read these conditions for use. If you are not able to abide by these rules, we unfortunately have to ask you, for legal reasons, to leave our Internet pages. The same shall apply if you are subject to any law (for instance due to your nationality, place of residence or abode) which prohibits to use or visit these Internet pages or parts thereof.

Intellectual property
Subject to any explicit provisions to the contrary, all data, works, inventions, designs, concepts, ideas and other elements of these Internet pages (hereinafter "Intellectual Property") belong exclusively to Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (hereinafter "Tridonic") or any third party licensing Tridonic. The use of the Intellectual Property, also for personal purposes, is prohibited, with the exception of visiting the Internet pages personally and for non-commercial purposes, using conventional unmodified browser software, and preparing a single printout on paper for personal use only. In cases of infringement, Tridonic and/or any third parties authorized by Tridonic and/or any injured third parties is/are entitled, in addition to asserting a claim for damages, to enforce and restore of the lawful condition via legal action.

No offer
These Internet pages do not represent an offer to establish a contractual relationship of any kind whatsoever. We offer legal transactions via the Internet exclusively for registered customers with individual login.

No consulting
News, references, opinions, courses, data or other information on these Internet pages are to be understood as general and non-binding in all instances. They may be changed and/or deleted without prior notice at any time. Under no circumstances must the information accessible via the Internet pages be interpreted as a product guarantee and/or representation of certain properties or availabilities.

No guarantee for content
The entire content of the Internet pages, such as e.g. information, technical instructions, prices, colours, etc. is provided without guarantee. Such information must always be considered as uncertain and is partly based on information by third parties also provided without guarantee.

No confidentiality
Communication via the publicly accessible areas of the Internet pages (for instance by means of a web form) takes place uncoded via the Internet, and can be read by third parties using simple technical means, and clearly assigned to both the sender and the recipient. The same applies to delivery of an email message to Tridonic. Your are therefore urgently advised against transmitting confidential information to Tridonic or third parties via the Internet pages or via email.

No guarantee of availability
The availability of the Internet pages or parts thereof is guaranteed at no time. Tridonic is entitled at any time to restrict the availability of the Internet pages for a definite or indefinite period and/or to change or delete their content.

No liability
Any liability on the part of Tridonic for damage resulting from or in connection with the use of the Internet pages or of third-party offers connected to the Internet pages via links shall be excluded.

Applicable law
If any contractual relationship should be established at all between you and Tridonic, this shall exclusively be governed by Austrian law, to the exclusion of the rules concerning transmission to the law of third countries.

Senast uppdaterad: augusti 2022

 

Dataskyddspolicy

Vi lägger största vikt vid att hålla dina uppgifter säkra och skyddade, oavsett om du är kund eller besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Vid denna tidpunkt vill vi informera dig om de specifika personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på denna webbplats och för vilka syften de används.
 

I. Personuppgiftsansvarig

Denna webbplats drivs av Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Österrike, FN 218728i, som också är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR").

Inget dataskyddsombud har utsetts av den personuppgiftsansvarige eftersom de rättsliga kraven för obligatorisk utnämning inte är uppfyllda.

Förfrågningar om dataskydd och användning av dina personuppgifter kan dock skickas till följande e-postadress och hanteras av oss i enlighet med de rättsliga kraven: dataprivacy@tridonic.com.

II. Uppgifter som används/behandlingsändamål/lagringstid

De kategorier av uppgifter vi använder och de syften som dessa uppgifter används för beskrivs nedan. Så långt det är möjligt hittar du också information om lagringsperioden för respektive uppgift.

Varje gång denna webbplats öppnas lagras åtkomstuppgifterna i en loggfil, serverloggen. Dataposten som lagras i denna loggfil innehåller följande information: Datum och tid för åtkomst, IP-adress, sessions-ID, besökt webbplats, namnet på webbplatsen från vilken webbplatsen öppnades och information om webbläsaren som användes.

Vi utvärderar dessa loggfiler endast i händelse av missbruk av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att därefter kontrollera loggfilerna för de användare där det finns en konkret misstanke om att dessa användare använder vår webbplats i strid med lagen och/eller avtalet. I allmänhet kan vi inte tillskriva dessa uppgifter till en viss person. Om en sådan tillskrivning är möjlig kommer vi endast att använda dessa uppgifter i fall där det finns en motsvarande rättslig grund (avvägning av intressen i enskilda fall).

Om du registrerar dig på vår webbplats eller i vår webbshop kommer vi att registrera de stamdata du anger (i synnerhet namn, titel, telefon- och faxnummer, e-postadress, korrespondensspråk, bransch, avdelning, webbshop-åtkomstdata) och använda dessa på grundval av relevant användaravtal. Dessutom tilldelas du ett internt kundnummer och en eller flera kontaktpersoner i vårt företag. Dessa uppgifter används av oss för att tillhandahålla webbshoppen och för att stödja dig som kund eller berörd part i vårt företag. Som regel kommer sådana uppgifter lagras i sex månader efter att användningen av webbshoppen (radering av kundkontot) upphört.

Om du har godkänt att ta emot nyhetsbrev använder vi ditt namn och din e-postadress, postadress, kön, företag och land för att leverera och anpassa nyhetsbrevet. Dessa uppgifter används så länge du prenumererar på respektive nyhetsbrev. Uppgifterna överlämnas inte till tredje part. 
Du kan när som helst säga upp prenumerationen. Detta gör du antingen via länkarna längst ned i nyhetsbreven eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande.

Om du registrerar dig för en programvara på vår webbplats registrerar vi dessutom den valda programvaran, hur ofta den laddades ned och huruvida du vill informeras om programuppdateringar. Vi kan se din registrering i statistiska syften och kommer vid behov att informera dig om eventuella nyheter kring den registrerade programvaran.

Om du gör en beställning i webbshoppen samlar vi in eventuella ytterligare leveransadresser för detta ändamål och annan information som du tillhandahåller som är nödvändig för behandlingen av beställningen. Vi lagrar sådana uppgifter i upp till sex månader efter avslutad kundrelation.

Om personliga stamdata eller beställningsdata också används i vårt redovisningssystem kommer sådana uppgifter att lagras till slutet av de föreskrivna tidsperioderna (vanligtvis 7 år i Österrike) på grundval av de lagstadgade lagringsskyldigheter som gäller för oss.

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan detta samtycke återkallas av dig när som helst. Du kan meddela en återkallelse skriftligen eller via e-post till dataprivacy@tridonic.com

III. Allmänna principer för behandling av personuppgifter

1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna utan begränsning.

Europeiska unionens dataskyddsregler och de nationella lagar som härrör från dem gäller lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av respektive personuppgifter framgår av ovanstående lista.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas till behandlare om de erbjuder tillräcklig garanti för en laglig och säker användning av uppgifter och om de enligt avtal åtar sig att följa principerna som beskrivs i denna integritetspolicy och de lagstadgade bestämmelserna.

Vi förbehåller oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag i samband med omstrukturering eller företagsfusioner om de också åtar sig att följa de principer för åtgärder som beskrivs här och antingen är baserade i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med tillräckligt dataskydd.

Om du aktivt väljer att använda de sociala nätverksfunktionerna som erbjuds på vår webbplats kan personuppgifter överföras till respektive externa leverantörer av dessa sociala nätverk. Du hittar detaljerad information om detta i avsnitt V. nedan.

Vi förbehåller oss också rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om vi tvingas göra det enligt lag, genom ett rättsligt beslut av domstolen i behörig jurisdiktion eller genom en behörig myndighets beslut, eller om vi tvingas som resultat av handlingar eller underlåtenhet från din sida, för att våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar skyddas eller verkställs av behöriga myndigheter.

2. Vid upphandling av uppgifter begränsar vi oss till vad som är nödvändigt och rimligt.

Om vi samlar in personuppgifter kommer vi i varje fall att förklara för vilka syften vi använder uppgifterna.

I enskilda ärenden samlar vi endast in personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå dessa syften. Om ytterligare användning av personuppgifter inte längre är nödvändigt kommer uppgifterna att raderas.

IV. Mottagare och kategorier av uppgiftsmottagare

I samband med driften av denna webbplats eller webbshoppen agerar följande behandlare på personuppgiftsansvariges vägnar:

Webbplatsleverantör: Zumtobel Group AG
Webbshopsleverantör: Zumtobel Group AG

Dessutom hänvisar vi till förklaringarna i avsnitt IX., som i detalj beskriver användningen av dina uppgifter i sociala nätverk.

Förutom de specifikt nämnda mottagarna kan även andra behandlare konsulteras i framtiden i samband med tillhandahållandet av denna webbplats och webbshoppen (t.ex. värdtjänstleverantörer, butiksoperatörer).

En överföring av data till koncernföretag utförs baserat på vilket samtycke som ges till de mottagare som anges i samtycket.

V. Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats innehåller så kallade hyperlänkar till webbplatser från andra leverantörer. I dessa fall kommer du att vidarebefordras direkt från vår webbplats till de andra leverantörernas webbplatser. Du kan känna igen detta bland annat genom att webbadressen i adressfältet i din webbläsare ändras. Vi kan inte ta något ansvar för sådana leverantörers konfidentiella hantering av dina uppgifter, eftersom vi inte har något inflytande över huruvida de andra leverantörerna följer dataskyddsföreskrifterna. Se webbplatserna för dessa leverantörer direkt för information om hur de hanterar dina personuppgifter.

VI. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit speciella tekniska och operativa säkerhetsåtgärder som regelbundet granskas och anpassas till den tekniska utvecklingen.Vi vill dock påpeka att på grund av Internetstrukturen är det möjligt att reglerna för dataskydd och datasäkerhet kanske inte följs av andra personer eller institutioner som inte ligger inom vårt ansvarsområde.

VII. Dina rättigheter i förhållande till de uppgifter som används

Om och i den mån vi använder personuppgifter som rör dig, har du rätt till följande rättigheter, särskilt när det gäller sådana uppgifter:

 • Rätt till tillgång till information (artikel 15 i GDPR):
  Du kan när som helst begära information kring om och vilka personuppgifter som rör dig används av oss, för vilka ändamål uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer från, till vilka mottagare uppgifterna kan överföras och hur länge sådana uppgifter lagras av oss.
 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR):
  Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga kan du när som helst begära rättelse av sådana uppgifter. Om uppgifterna är ofullständiga ur din synvinkel kan du också begära att uppgifterna kompletteras.
 • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR):
  Om du anser att användningen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig eller att den utförs utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl, kan du begära att dessa uppgifter raderas.
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR):
  Istället för radering av uppgifter kan du också kräva begränsning av användningen av uppgifter om uppgifter används olagligt. I synnerhet kan du också kräva en sådan begränsning av användningen av uppgifter om du bestrider riktigheten av uppgifterna eller har gjort invändningar mot användningen av uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR):
  När det gäller personuppgifter som du har tillhandahållit själv och som används på grundval av ett avtal eller samtycke kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära att dessa uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig.  
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR):
  Om du anser att dina rättigheter kring dina personuppgifter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostadsort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen begicks. I Österrike är den ansvariga tillsynsmyndigheten Österrikes dataskyddsmyndighet, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Separat vill vi påpeka din rätt till invändning (artikel 21 i GDPR): Om skäl uppstår från din specifika situation som gör att användningen av dina personuppgifter, som vi använder på grundval av ett legitimt intresse, är otillåten, har du rätt att invända mot sådan användning av uppgifter. Om dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra invändningar i alla fall.

Om du har några frågor eller är osäker över dina rättigheter angående dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress: dataprivacy@tridonic.com

VIII. Ändringar av dataskyddspolicyn

Eftersom lagändringar eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy, vilket vi förbehåller oss rätten att göra därefter, ber vi dig att läsa denna dataskyddspolicy regelbundet.  

IX. Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att möjliggöra användning av vissa funktioner på webbplatsen, för att analysera hur användare använder vår webbplats och för att tillhandahålla vissa tjänster från tredje part.

Det här är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de kakor vi använder raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionskakor). Andra kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator under ditt nästa besök (så kallade beständiga kakor). Dessutom används kakor från tredje part också på vår webbplats.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att justera dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Om du inte vill att våra kakor ska lagras på din dator ska du inaktivera lagring av cookies i din webbläsare för vår webbplats eller ställa in din webbläsare så att kakor i allmänhet inte lagras på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera kakor som redan har lagrats.

Insamlingen och överföringen av dessa uppgifter baseras på det samtycke du har gett, som du uttryckligen underrättades om när du besökte vår webbplats.

Att inaktivera användningen av kakor kan kräva att en permanent kaka lagras på din dator. Om denna kaka sedan raderas av dig måste du utföra inaktiveringen igen.

Vulnerability Disclosure Policy

As a manufacturer of technologically advanced electronic lighting components and software, security is core to Tridonic GmbH & Co. KG’s (“Tridonic”) values.
Therefore, Tridonic is committed to ensuring the security of users of Tridonic products and software by protecting their privacy and information. Since Tridonic values the input of external security researchers acting in good faith to help Tridonic maintain a high standard for the security privacy of our users and systems, this policy is intended to give security researchers clear guidelines for conducting vulnerability discovery activities and to convey our preferences in how to submit discovered vulnerabilities to us.
We strongly encourage you to contact us to report potential vulnerabilities in products and software.

Authorization

If you make a good faith effort to comply with this policy during your security research, Tridonic will treat this responsibly, and work with the reporter of the vulnerability to understand the issue to eventually resolve the issue.

Guidelines

Under this policy, “research” means activities in which you:

 • Notify us as soon as possible after you discover any real or potential security issue.
 • Make every effort to avoid privacy violations, degradation of user experience, disruption to production systems, and destruction or manipulation of data.
 • Only use exploits to the extent necessary to confirm a vulnerability’s presence. Do not use an exploit to compromise or exfiltrate data, establish persistent command line access, or use the exploit to pivot to other systems.
 • Once you’ve established that a vulnerability exists or encounter any sensitive data (including personally identifiable information, financial information, or proprietary information or trade secrets of any party), you must stop your test, notify us immediately, and not disclose this data to anyone else.

Scope

This policy applies to the following systems and services:
Tridonic branded products, associated firmware and product related software.

Reporting a vulnerability

Information submitted under this policy will be used for defensive purposes only – to mitigate or remediate vulnerabilities. If your findings include newly discovered vulnerabilities that affect all users of a product or service and not solely Tridonic, we may share your report with information with concerned parties such as suppliers, cooperation partners, distributors, customers without express permission.

We accept vulnerability reports via email: security@tridonic.com.

Reports may be submitted anonymously.

Reporting Rules

In order to help us triage and prioritize submissions, we recommend that your reports:

 • Is in English, if possible
 • Contain a description of the issue
 • Names the article number of the product in question
 • Names manufacturing date (if applicable)
 • Names software version (if applicable)
 • Contains a description of the location the vulnerability was discovered and the potential impact of the exploitation
 • Contains detailed description of the steps needed to reproduce the vulnerability (proof of concept scripts or screenshots are helpful)

What you can expect from us / response times

When you choose to share your contact information with us, we commit to coordinating with you as openly and as quickly as possible.

 • Within 5 business days excluding Saturdays, we will acknowledge that your report has been received, provided that your share contact information.
 • We will maintain an open dialogue to discuss issues, provided that you share contact information.