Terms of use / Dataskyddspolicy


 
Please carefully read these conditions for use. If you are not able to abide by these rules, we unfortunately have to ask you, for legal reasons, to leave our Internet pages. The same shall apply if you are subject to any law (for instance due to your nationality, place of residence or abode) which prohibits to use or visit these Internet pages or parts thereof.

Intellectual property
Subject to any explicit provisions to the contrary, all data, works, inventions, designs, concepts, ideas and other elements of these Internet pages (hereinafter "Intellectual Property") belong exclusively to Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (hereinafter "Tridonic") or any third party licensing Tridonic. The use of the Intellectual Property, also for personal purposes, is prohibited, with the exception of visiting the Internet pages personally and for non-commercial purposes, using conventional unmodified browser software, and preparing a single printout on paper for personal use only. In cases of infringement, Tridonic and/or any third parties authorized by Tridonic and/or any injured third parties is/are entitled, in addition to asserting a claim for damages, to enforce and restore of the lawful condition via legal action.

No offer
These Internet pages do not represent an offer to establish a contractual relationship of any kind whatsoever. We offer legal transactions via the Internet exclusively for registered customers with individual login.

No consulting
News, references, opinions, courses, data or other information on these Internet pages are to be understood as general and non-binding in all instances. They may be changed and/or deleted without prior notice at any time. Under no circumstances must the information accessible via the Internet pages be interpreted as a product guarantee and/or representation of certain properties or availabilities.

No guarantee for content
The entire content of the Internet pages, such as e.g. information, technical instructions, prices, colours, etc. is provided without guarantee. Such information must always be considered as uncertain and is partly based on information by third parties also provided without guarantee.

No confidentiality
Communication via the publicly accessible areas of the Internet pages (for instance by means of a web form) takes place uncoded via the Internet, and can be read by third parties using simple technical means, and clearly assigned to both the sender and the recipient. The same applies to delivery of an email message to Tridonic. Your are therefore urgently advised against transmitting confidential information to Tridonic or third parties via the Internet pages or via email.

No guarantee of availability
The availability of the Internet pages or parts thereof is guaranteed at no time. Tridonic is entitled at any time to restrict the availability of the Internet pages for a definite or indefinite period and/or to change or delete their content.

No liability
Any liability on the part of Tridonic for damage resulting from or in connection with the use of the Internet pages or of third-party offers connected to the Internet pages via links shall be excluded.

Applicable law
If any contractual relationship should be established at all between you and Tridonic, this shall exclusively be governed by Austrian law, to the exclusion of the rules concerning transmission to the law of third countries.

Dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och garantera deras säkerhet, oberoende av om du är kund eller tillfällig besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Det här dokumentet innehåller information om de specifika personuppgifter som insamlats i samband med ditt besök på vår webbplats och de syften de används för.
 

I. Ansvarig person

Den här webbplatsen administreras av Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Österrike, FN 218728i, som agerar som ”ansvarig person” enligt EU:s dataskyddsförordning (hädanefter ”GDPR”).

Den ansvariga personen har inte utsett någon dataskyddsansvarig, eftersom detta inte krävs för att uppfylla de lagstadgade kraven.

Eventuella frågor gällande dataskydd och hur vi behandlar dina personuppgifter kan skickas till e-postadressen nedan, och vi kommer att hantera dem enligt de lagstadgade bestämmelserna: dataprivacy@tridonic.com.
 

II. Databehandling, syftet med behandlingen, lagringstid

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av vilken typ av personuppgifter vi använder samt de syften vi använder personuppgifterna till. Information om hur länge vi sparar olika typer av personuppgifter anges i den mån det är möjligt.

Varje gång du besöker vår webbplats sparas åtkomstuppgifter i en loggfil som kallas serverlogg. De uppgifter som sparas i detta sammanhang innehåller följande information: datum och klockslag för åtkomst, IP-adress, sessions-ID, vilken sida som öppnats, namnet på den sida från vilken webbsidan öppnades, samt information om vilken webbläsare som använts.

Vi analyserar endast dessa loggfiler vid missbruk av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att undersöka en användares loggfiler om det finns en konkret misstanke att användaren har använt vår webbplats olagligen och/eller i strid med vårt avtal. I allmänhet kan vi inte koppla dessa uppgifter till en viss person. Om det emellertid är möjligt att göra en dylik koppling använder vi endast dessa uppgifter om det finns en legitim anledning (bedömning av intressen från fall till fall).

När du loggar in på vår webbplats eller webbutik samlar vi in de kontaktuppgifter du uppger (i synnerhet namn, titel, telefon- och faxnummer, e-postadress, korrespondensspråk, avdelning och åtkomstuppgifter för webbutiken) och använder dem enligt de bestämmelser som gäller i detta sammanhang. För våra interna processer tilldelas du dessutom ett kundnummer och en eller flera kontaktpersoner inom vårt företag. Vi använder dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla vår webbutik och våra tjänster eftersom du är kund hos eller är intresserad av vårt företag. Dessa uppgifter sparas vanligtvis i sex månader från det sista besöket i webbutiken (kundkontot raderas).

Om du gör en beställning i webbutiken samlar vi in ytterligare uppgifter för detta ändamål från dig, inklusive postadress och andra uppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla beställningen. Vi sparar dessa uppgifter i upp till sex månader från och med att kundrelationen upphör.

Eftersom personliga kontaktuppgifter eller beställningsuppgifter också används i våra bokföringsprocesser sparas dessa uppgifter fram till slutet av den lagstadgade period som krävs (vanligtvis 7 år i Österrike).

Om du har gett ditt motsvarande samtycke som en del av registreringsprocessen eller vid ett senare tillfälle använder vi också de uppgifter som följer av din användning av webbutiken och webbplatsen, till exempel de webbsidor du har tillgång till, hur lång tid du stannade på enskilda webbsidor och vilka produkter du tittade på, liksom tidigare artiklar du har visat intresse för, i syfte att optimera vår kundtjänst och ge dig anpassad information. Dessa uppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke till användningen.

Om du har gått med på att erhålla vårt nyhetsbrev använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet. Dessa uppgifter används så länge du prenumererar på motsvarande nyhetsbrev.

Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst. Skicka ett meddelande per brev eller e-post till dataprivacy@tridonic.com.
 

III. Datamottagare och mottagarkategorier

Följande tjänsteleverantörer har anlitats av den ansvariga personen i samband med administration av den här webbplatsen och/eller webbutiken.

Webbplatsleverantör: Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Österrike
Webbutiksleverantör: Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Österrike

Bortsett från de specifika mottagare som anges kan andra tjänsteleverantörer anlitas i samband med tillhandahållandet av denna webbplats och webbutiken (t.ex. webbhotell, butiksleverantör) i framtiden.

Överföring av data till andra företag inom koncernen sker baserat på det samtycke som ges för dataöverföring till respektive mottagare.
 

IV. Allmänna principer för behandling av personuppgifter

1. Vi följer alla lagstadgade bestämmelser om dataskydd utan begränsning.

Europeiska unionens dataskyddsdirektiv och de nationella lagar som härrör från dessa gäller lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av respektive personuppgifter framgår av informationen ovan.

2. Inga personuppgifter säljs, överlämnas, hyrs ut eller avslöjas på annat sätt till en tredje part utan ditt samtycke.

Vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter för en tredje part i reklam- eller marknadsföringssyfte eller överföra dem till en tredje part på annat sätt om inte detta är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster vi är skyldiga dig eller utan ditt uttryckliga tillstånd.

I vissa fall kan personuppgifter avslöjas för externa tjänsteleverantörer om de erbjuder tillräckliga garantier för att uppgifterna kommer att användas på ett lagligt och säkert sätt samt att de förbinder sig att enligt avtal följa de principer och lagstadgade bestämmelser som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

I händelse av företagsomstrukturering eller fusioner förbehåller vi oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag, förutsatt att de åtar sig att följa de principer om uppförande som beskrivs här och har sitt huvudkontor antingen inom EU eller i ett tredje land med lämplig dataskyddsnivå.

Om du väljer att aktivt använda de sociala nätverksfunktioner som erbjuds på vår webbplats vidarebefordras dina personuppgifter till respektive externa sociala nätverksleverantörer. Se avsnitt 4 nedan för mer information.

Vidare förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra personuppgifter till en tredje part om vi är tvungna att göra det av rättsliga skäl, efter en dom från en behörig domstol eller ett administrativt beslut som tagits av en behörig tillsynsmyndighet, eller om vi till följd av handlingar eller försummelser från din sida tvingas vända oss till de behöriga tillsynsmyndigheter som på våra vägnar skyddar våra rättigheter, vår egendom och våra tillgångar, eller om vi behöver få dessa rättigheter skyddade.

3. Vi begränsar de uppgifter vi samlar till nödvändig och ändamålsenlig information.

När vi samlar in personuppgifter förklarar vi alltid de syften de ska användas till.

I enskilda fall samlar vi endast in personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppnå dessa ändamål. Vi raderar personuppgifter som vi inte längre behöver.
 

V. Dina rättigheter i samband med de uppgifter som behandlas

Om och i den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter gällande dessa uppgifter:

 • Rätt till åtkomst (artikel 15 GDPR):
  Du kan när som helst kräva information om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall att kräva att vi informerar dig om de specifika uppgifterna, samt syftet med behandlingen, uppgifternas härkomst, alla mottagare till vilka uppgifterna har överförts och hur lång tid dessa uppgifter har lagrats av oss.
 • Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR):
  Om du blir medveten om att personuppgifter som rör dig är felaktiga kan du kräva korrigering av dessa uppgifter när som helst. Om du anser att uppgifterna är ofullständiga kan du också kräva att uppgifterna kompletteras.
 • Rätt till radering (artikel 17 GDPR):
  Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig eller att denna användning sker utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl kan du kräva att uppgifterna raderas.
 • Rätt till begränsning av bearbetning (artikel 18 GDPR):
  I stället för radering kan du också kräva att databehandlingen begränsas om uppgifterna behandlas olagligt. Du kan i synnerhet kräva en dylik begränsning av databehandling om du ifrågasätter uppgifternas korrekthet eller har invänt mot ett visst fall av databehandling.
 • Rätt till dataöverföring (artikel 20 GDPR):
  När det gäller de personuppgifter som du har skapat själv och som används på grundval av ett avtal eller ett samtycke kan du begära att dessa uppgifter lämnas till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du kan också kräva att dessa uppgifter skickas direkt till en annan ansvarig person.
 • Rätt till invändning (artikel 21 GDPR):
  Om det i din speciella situation finns skäl som gör det olagligt att behandla personuppgifter som rör dig, och som vi behandlar på grund av en intresseavvägning, har du rätt att göra invändningar mot denna databehandling. Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter används i syfte att skicka direktreklam.
 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR):
  Om du anser att dina rättigheter i förhållande till personuppgifter som gäller dig har åsidosatts har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Detta gäller i synnerhet hos den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostad, arbetsplats eller platsen för misstänkt överträdelse. I Österrike är den behöriga tillsynsmyndigheten Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.

Om du har frågor om dina rättigheter i samband med dina personuppgifter eller vill ha något förtydligat kan du kontakta oss när som helst på följande e-postadress: dataprivacy@tridonic.com.
 

VI. Behandling av data i sociala nätverk

Denna webbplats använder plugins för sociala medier inom olika sociala nätverk. Dessa plugins är funktioner i respektive socialt nätverk som gör att du till exempel kan dela innehåll från vår webbplats med dina kontakter i de sociala nätverken eller rekommendera detta innehåll. De sociala medierna identifieras av logotypen för respektive socialt nätverk.

Vi använder plugins för sociala medier från följande sociala nätoperatörer:

 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

På vår hemsida är alla plugins för sociala medier, med undantag för YouTube, avaktiverade som standard, vilket innebär att ett besök på vår webbplats inte leder till att data överförs till sociala nätverksleverantörer. Om du vill använda funktionen för respektive socialt nätverk och därför aktiverar en inledningsvis avaktiverad plugin för sociala medier samtycker du uttryckligen till att data överförs till den sociala nätoperatören från och med den tidpunkten. Vi kan inte påverka omfattningen av de uppgifter som samlas in av sociala nätverksleverantörer på detta sätt.

Såvitt vi vet överförs följande data:

 • IP-adress
 • Användaridentifikation, om du är inloggad på motsvarande tjänst
 • Den tidigare besökta webbsidan (hänvisning), om du följde en länk
 • Typ av webbläsare och webbläsarinställningar
 • Installerade plugins som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
 • URL för den webbsida som innehåller motsvarande plugin för sociala medier
 • Datum och klockslag för besöket
 • Teknisk information gällande operativsystemet
 • Platsspecifik information
 • Cookies

Genom att integrera plugins informeras de sociala nätverksoperatörerna om att du öppnat respektive sida på vår webbplats. Om du samtidigt är inloggad på ett socialt nätverk kan operatören koppla dessa sidvisningar till ditt konto på respektive socialt nätverk. Om du sedan fortsätter att interagera med plugins för sociala medier, t.ex. genom att klicka på Facebooks ”Gilla”-knapp, överförs denna information också till respektive socialt nätverk.

Även om du inte är medlem i några nämnda sociala nätverk kan de hända att de blir medvetna om din IP-adress och sparar den via plugin-enheten. För detaljer om syftet och omfattningen av databehandling, insamling och användning som utförs av de sociala nätverk vi använder samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende, vänligen se de sociala nätverkens sekretesspolicy:

Om så önskas kan du permanent aktivera plugins för en eller flera sociala medier. I så fall skickas uppgifter alltid till den sociala nätoperatören varje gång du öppnar en sida. Du kan avaktivera en viss plugin eller alla plugins när som helst.

Dessutom kan du eventuellt göra det tekniskt omöjligt att överföra data till sociala nätverk. Detta gör du genom att justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Instruktioner om hur det går till finns i avsnittet ”Hjälp” i din webbläsare.
 

VII. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att möjliggöra användningen av vissa webbplatsfunktioner, analysera användaraktivitet på vår hemsida och erbjuda vissa tjänster från externa leverantörer.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator. De flesta av de cookies vi använder raderas från din hårddisk i slutet av din webbläsarsession (”sessionscookies”). Andra cookies kvarstår på din dator och gör att vi kan känna igen din dator vid nästa besök (”permanenta cookies”). Dessutom används cookies från externa leverantörer på vår webbplats.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja en lämplig webbläsarinställning. Observera att vissa av funktionerna på webbplatsen eventuellt inte är tillgängliga i så fall.

Om du inte vill att cookies ska sparas på din dator avaktiverar du lagring av cookies för vår webbplats i din webbläsare eller konfigurerar webbläsaren så att cookies generellt inte sparas på din dator. Du kan även radera cookies som sparats vid tidigare tillfällen med hjälp av din webbläsare.

Om du avaktiverar användningen av cookies måste eventuellt en permanent cookie sparas på din dator. Om du raderar denna cookie vid ett senare tillfälle måste du avaktivera cookies på nytt.

Följande cookie-kategorier används på vår webbplats:

I. Sessionscookies

För att underlätta surfning på vår webbplats placerar vi ett sessions-ID (”sessionsidentifierare”) som kopplas till varje besökare som börjar använda vår webbplats. Med hjälp av detta sessions-ID kan vår server identifiera dig och/eller din dator/webbläsare som samma besökare, även om din IP-adress har ändrats. Med hjälp av detta sessions-ID kan vi koppla flera liknande förfrågningar från en användare till en viss session. Denna sessions-ID-cookie gäller endast fram till sessionens slut. När du stänger webbläsaren raderas den automatiskt.

II. Permanenta cookies

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en nätanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder också cookies som gör det möjligt att analysera bland annat hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av dessa cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information på uppdrag av den här webbplatsens operatör för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att utföra andra tjänster åt webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och internet. Dessa rapporter och tjänster används för kontinuerlig förbättring av utbudet på den här webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja en lämplig webbläsarinställning. Observera att vissa av funktionerna på webbplatsen eventuellt inte är tillgängliga i så fall.

Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av dessa cookies och uppgifter i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa uppgifter. För att göra detta klickar du på följande länk och laddar ner och installerar en Google-plugin för din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Det finns även ytterligare plugins av denna typ från andra leverantörer, beroende på vilken webbläsare som används.

I samband med diskussionen kring användningen av fullständiga IP-adresser i analytiska verktyg vill vi notera att denna webbplats använder Google Analytics med ”anonymizeIp ()”-tillägget och att IP-adresserna endast behandlas i avkortad form för att utesluta direkt associering med en person. Din IP-adress avkortas därför av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och andra länder som omfattas av avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och avkortas där. IP-adressen från din webbläsare kombineras inte med andra Google-data inom ramen för Google Analytics.

III. Cookies från en tredje part

Vår webbplats innehåller även tjänster från externa tjänsteleverantörer. När det gäller dessa tjänster ansvarar den här webbplatsleverantören emellertid inte för behandling av personuppgifter som utförs av leverantörerna nedan.

a. Google Maps

Vissa sidor på den här webbplatsen använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och generera instruktioner. Google Maps är en karttjänst som tillhör Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom att använda Google Maps skickas information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och den (ursprungliga) adressen för ruttplaneringsfunktionen, till Google i USA.

Om du öppnar en webbsida som innehåller Google Maps på vår webbplats etablerar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs direkt av Google till din webbläsare, som integrerar det på webbplatsen. Vi kan därför inte påverka omfattningen av de uppgifter som samlas in av Google på detta sätt.

Såvitt vi vet gäller detta minst följande data:

 • Datum och klockslag för besöket på respektive webbsida
 • Internetadress eller URL för den öppnade webbsidan
 • IP-adress
 • Den (ursprungliga) adress som angetts för ruttplanering

Vi kan inte påverka ytterligare behandling och användning av data som görs av Google, och därför kan vi inte ta något ansvar i detta avseende.

Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda dina personuppgifter via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I så fall kan du dock inte använda kartfunktionen.

Mer information om ändamålet och omfattningen av datainsamling och vidare behandling och användning av data från Google samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

b. YouTube

Vissa sidor på den här webbplatsen innehåller Youtube-videor eller länkar till Youtube-videor. YouTube är en videotjänst som tillhör YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, representerat av Google Inc. YouTube använder cookies för att samla in information om användning av videoklipp. Googles sekretesspolicy gäller även YouTube och finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

c. Lumesse-rekrytering

För vår koncernövergripande jobbportal använder vi cookies från vår samarbetspartner, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Lumesses sekretesspolicy finns på http://www.lumesse.com/privacy.
 

VIII. Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till andra leverantörers webbplatser. Om du klickar på en av dem kommer du direkt från vår webbplats till den andra leverantörens webbplats. Detta framgår av att URL:en ändras i adressfältet i din webbläsare.

Vi kan inte ta något ansvar för att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt av dessa leverantörer, eftersom vi inte har någon inverkan på externa leverantörers efterlevnad av bestämmelser om dataskydd. För information om hur dina personuppgifter hanteras av dessa leverantörer hänvisar vi direkt till deras webbplatser.
 

IX. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi speciella tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som regelbundet granskas och anpassas till tekniska framsteg.

Observera dock att på grund av internetstrukturen kan det hända att andra personer eller institutioner utanför vårt ansvarsområde inte följer dataskydds- och datasäkerhetsreglerna.
 

X. Ändring av dataskyddsbestämmelser

Eftersom ändringar i lagstiftning eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att vi ändrar våra dataskyddsbestämmelser förbehåller vi oss rätten att göra detta, och uppmanar dig att regelbundet läsa denna dataskyddspolicy.

Senaste uppdatering: Februari 2018