Terms of use / Dataskyddspolicy


 
Please carefully read these conditions for use. If you are not able to abide by these rules, we unfortunately have to ask you, for legal reasons, to leave our Internet pages. The same shall apply if you are subject to any law (for instance due to your nationality, place of residence or abode) which prohibits to use or visit these Internet pages or parts thereof.

Intellectual property
Subject to any explicit provisions to the contrary, all data, works, inventions, designs, concepts, ideas and other elements of these Internet pages (hereinafter "Intellectual Property") belong exclusively to Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (hereinafter "Tridonic") or any third party licensing Tridonic. The use of the Intellectual Property, also for personal purposes, is prohibited, with the exception of visiting the Internet pages personally and for non-commercial purposes, using conventional unmodified browser software, and preparing a single printout on paper for personal use only. In cases of infringement, Tridonic and/or any third parties authorized by Tridonic and/or any injured third parties is/are entitled, in addition to asserting a claim for damages, to enforce and restore of the lawful condition via legal action.

No offer
These Internet pages do not represent an offer to establish a contractual relationship of any kind whatsoever. We offer legal transactions via the Internet exclusively for registered customers with individual login.

No consulting
News, references, opinions, courses, data or other information on these Internet pages are to be understood as general and non-binding in all instances. They may be changed and/or deleted without prior notice at any time. Under no circumstances must the information accessible via the Internet pages be interpreted as a product guarantee and/or representation of certain properties or availabilities.

No guarantee for content
The entire content of the Internet pages, such as e.g. information, technical instructions, prices, colours, etc. is provided without guarantee. Such information must always be considered as uncertain and is partly based on information by third parties also provided without guarantee.

No confidentiality
Communication via the publicly accessible areas of the Internet pages (for instance by means of a web form) takes place uncoded via the Internet, and can be read by third parties using simple technical means, and clearly assigned to both the sender and the recipient. The same applies to delivery of an email message to Tridonic. Your are therefore urgently advised against transmitting confidential information to Tridonic or third parties via the Internet pages or via email.

No guarantee of availability
The availability of the Internet pages or parts thereof is guaranteed at no time. Tridonic is entitled at any time to restrict the availability of the Internet pages for a definite or indefinite period and/or to change or delete their content.

No liability
Any liability on the part of Tridonic for damage resulting from or in connection with the use of the Internet pages or of third-party offers connected to the Internet pages via links shall be excluded.

Applicable law
If any contractual relationship should be established at all between you and Tridonic, this shall exclusively be governed by Austrian law, to the exclusion of the rules concerning transmission to the law of third countries.

Dataskyddspolicy

Vi lägger största vikt vid att hålla dina uppgifter säkra och skyddade, oavsett om du är kund eller besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Vid denna tidpunkt vill vi informera dig om de specifika personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på denna webbplats och för vilka syften de används.
 

I. Personuppgiftsansvarig

Denna webbplats drivs av Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Österrike, FN 218728i, som också är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR").

Inget dataskyddsombud har utsetts av den personuppgiftsansvarige eftersom de rättsliga kraven för obligatorisk utnämning inte är uppfyllda.

Förfrågningar om dataskydd och användning av dina personuppgifter kan dock skickas till följande e-postadress och hanteras av oss i enlighet med de rättsliga kraven: dataprivacy@tridonic.com.
 

II. Uppgifter som används/behandlingsändamål/lagringstid

De kategorier av uppgifter vi använder och de syften som dessa uppgifter används för beskrivs nedan. Så långt det är möjligt hittar du också information om lagringsperioden för respektive uppgift.

Varje gång denna webbplats öppnas lagras åtkomstuppgifterna i en loggfil, serverloggen. Dataposten som lagras i denna loggfil innehåller följande information: Datum och tid för åtkomst, IP-adress, sessions-ID, besökt webbplats, namnet på webbplatsen från vilken webbplatsen öppnades och information om webbläsaren som användes.

Vi utvärderar dessa loggfiler endast i händelse av missbruk av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att därefter kontrollera loggfilerna för de användare där det finns en konkret misstanke om att dessa användare använder vår webbplats i strid med lagen och/eller avtalet. I allmänhet kan vi inte tillskriva dessa uppgifter till en viss person. Om en sådan tillskrivning är möjlig kommer vi endast att använda dessa uppgifter i fall där det finns en motsvarande rättslig grund (avvägning av intressen i enskilda fall).

Om du registrerar dig på vår webbplats eller i vår webbshop kommer vi att registrera de stamdata du anger (i synnerhet namn, titel, telefon- och faxnummer, e-postadress, korrespondensspråk, bransch, avdelning, webbshop-åtkomstdata) och använda dessa på grundval av relevant användaravtal. Dessutom tilldelas du ett internt kundnummer och en eller flera kontaktpersoner i vårt företag. Dessa uppgifter används av oss för att tillhandahålla webbshoppen och för att stödja dig som kund eller berörd part i vårt företag. Som regel kommer sådana uppgifter lagras i sex månader efter att användningen av webbshoppen (radering av kundkontot) upphört.

Om du har godkänt att ta emot nyhetsbrev använder vi ditt namn och din e-postadress, postadress, kön, företag och land för att leverera och anpassa nyhetsbrevet. Dessa uppgifter används så länge du prenumererar på respektive nyhetsbrev. Uppgifterna överlämnas inte till tredje part. 
Du kan när som helst säga upp prenumerationen. Detta gör du antingen via länkarna längst ned i nyhetsbreven eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande.

Om du registrerar dig för en programvara på vår webbplats registrerar vi dessutom den valda programvaran, hur ofta den laddades ned och huruvida du vill informeras om programuppdateringar. Vi kan se din registrering i statistiska syften och kommer vid behov att informera dig om eventuella nyheter kring den registrerade programvaran.

Om du gör en beställning i webbshoppen samlar vi in eventuella ytterligare leveransadresser för detta ändamål och annan information som du tillhandahåller som är nödvändig för behandlingen av beställningen. Vi lagrar sådana uppgifter i upp till sex månader efter avslutad kundrelation.

Om personliga stamdata eller beställningsdata också används i vårt redovisningssystem kommer sådana uppgifter att lagras till slutet av de föreskrivna tidsperioderna (vanligtvis 7 år i Österrike) på grundval av de lagstadgade lagringsskyldigheter som gäller för oss.

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan detta samtycke återkallas av dig när som helst. Du kan meddela en återkallelse skriftligen eller via e-post till dataprivacy@tridonic.com.
 

III. Mottagare och kategorier av uppgiftsmottagare

I samband med driften av denna webbplats eller webbshoppen agerar följande behandlare på personuppgiftsansvariges vägnar:

Webbplatsleverantör: Zumtobel Group AG
Webbshopsleverantör: Zumtobel Group AG

Dessutom hänvisar vi till förklaringarna i avsnitt VI, som i detalj beskriver användningen av dina uppgifter i sociala nätverk.

Förutom de specifikt nämnda mottagarna kan även andra behandlare konsulteras i framtiden i samband med tillhandahållandet av denna webbplats och webbshoppen (t.ex. värdtjänstleverantörer, butiksoperatörer).

En överföring av data till koncernföretag utförs baserat på vilket samtycke som ges till de mottagare som anges i samtycket.
 

IV. Allmänna principer för behandling av personuppgifter

1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna utan begränsning.

Europeiska unionens dataskyddsregler och de nationella lagar som härrör från dem gäller lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av respektive personuppgifter framgår av ovanstående lista.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas till behandlare om de erbjuder tillräcklig garanti för en laglig och säker användning av uppgifter och om de enligt avtal åtar sig att följa principerna som beskrivs i denna integritetspolicy och de lagstadgade bestämmelserna.

Vi förbehåller oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag i samband med omstrukturering eller företagsfusioner om de också åtar sig att följa de principer för åtgärder som beskrivs här och antingen är baserade i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med tillräckligt dataskydd.

Om du aktivt väljer att använda de sociala nätverksfunktionerna som erbjuds på vår webbplats kan personuppgifter överföras till respektive externa leverantörer av dessa sociala nätverk. Du hittar detaljerad information om detta i avsnitt VI nedan.

Vi förbehåller oss också rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om vi tvingas göra det enligt lag, genom ett rättsligt beslut av domstolen i behörig jurisdiktion eller genom en behörig myndighets beslut, eller om vi tvingas som resultat av handlingar eller underlåtenhet från din sida, för att våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar skyddas eller verkställs av behöriga myndigheter.

2. Vid upphandling av uppgifter begränsar vi oss till vad som är nödvändigt och rimligt.

Om vi samlar in personuppgifter kommer vi i varje fall att förklara för vilka syften vi använder uppgifterna.

I enskilda ärenden samlar vi endast in personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå dessa syften. Om ytterligare användning av personuppgifter inte längre är nödvändigt kommer uppgifterna att raderas.
 

V. Dina rättigheter i förhållande till de uppgifter som används

Om och i den mån vi använder personuppgifter som rör dig, har du rätt till följande rättigheter, särskilt när det gäller sådana uppgifter:

 • Rätt till tillgång till information (artikel 15 i GDPR):
  Du kan när som helst begära information kring om och vilka personuppgifter som rör dig används av oss, för vilka ändamål uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer från, till vilka mottagare uppgifterna kan överföras och hur länge sådana uppgifter lagras av oss.
 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR):
  Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga kan du när som helst begära rättelse av sådana uppgifter. Om uppgifterna är ofullständiga ur din synvinkel kan du också begära att uppgifterna kompletteras.
 • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR):
  Om du anser att användningen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig eller att den utförs utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl, kan du begära att dessa uppgifter raderas.
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR):
  Istället för radering av uppgifter kan du också kräva begränsning av användningen av uppgifter om uppgifter används olagligt. I synnerhet kan du också kräva en sådan begränsning av användningen av uppgifter om du bestrider riktigheten av uppgifterna eller har gjort invändningar mot användningen av uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR):
  När det gäller personuppgifter som du har tillhandahållit själv och som används på grundval av ett avtal eller samtycke kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära att dessa uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig.  
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR):
  Om du anser att dina rättigheter kring dina personuppgifter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostadsort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen begicks. I Österrike är den ansvariga tillsynsmyndigheten Österrikes dataskyddsmyndighet, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Separat vill vi påpeka din rätt till invändning (artikel 21 i GDPR): Om skäl uppstår från din specifika situation som gör att användningen av dina personuppgifter, som vi använder på grundval av ett legitimt intresse, är otillåten, har du rätt att invända mot sådan användning av uppgifter. Om dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra invändningar i alla fall.

Om du har några frågor eller är osäker över dina rättigheter angående dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress: dataprivacy@tridonic.com.
 

VI. Användning av personuppgifter i sociala nätverk

Länkar till sociala nätverk

Denna webbplats använder länkar till olika sociala nätverk. Med hjälp av dessa länkar kan du till exempel dela innehållet på vår webbplats med dina kontakter i sociala nätverk eller rekommendera detta innehåll till andra.

Vi länkar till sidor från följande sociala nätverksoperatörer:

 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Omvandlingsspårning via LinkedIn Insight-taggar och Twitter-webbplatstaggar

Vi använder LinkedIn Insight-taggar, Twitter-webbplatstaggar för att mäta och förbättra effektiviteten i vår reklam på sociala medier.

Följaktligen använder vi pixlar/taggar för att säkerställa att våra annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte uppfattas som irriterande. Pixel och taggar gör det också möjligt för oss att spåra effektiviteten i våra annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har riktats till vår webbplats efter att ha klickat på en annons.

Enligt EU-domstolens senaste beslut är vårt ansvar med avseende på de uppgifter som behandlas med de ovannämnda verktygen begränsat till insamling och överföring av dessa uppgifter. I detta avseende kan de registrerades rättigheter också hävdas mot oss.

Insamlingen och överföringen av dessa uppgifter baseras på det samtycke du har gett, som du uttryckligen underrättades om när du besökte vår webbplats.

Uppgifterna som samlats in av ovannämnda operatörer kan inte ses direkt av oss utan kan bara användas inom ramen för att placera annonser.

YouTube-insticksprogram

På vår webbplats inkluderar vi videor från YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Vi har ingen kontroll över mängden data som samlas in på detta sätt (till exempel genom att spela och visa sidorna med inbäddad video) av leverantörerna av sociala nätverk.

Följande data överförs, enligt vår kännedom:

 • IP-adress 
 • Användaridentifiering om du är inloggad på motsvarande tjänst 
 • Tidigare besökta sidan (hänvisande sidan), om du följde en länk 
 • Webbläsartyp och inställningar
 • Installerade insticksprogram, till exempel Adobe® Flash® eller Adobe® Reader® 
 • URL till sidan där det sociala insticksprogrammet är inbäddat 
 • Datum och tid för besöket 
 • Tekniska specifikationer för operativsystemet 
 • Platsrelaterad information 
 • Kakor. 

Genom att bädda in YouTube-videor får operatören den information att du har tagit fram respektive sidor i vår Internet-närvaro. Om du är inloggad på ett av de sociala nätverken samtidigt kan operatören korrelera motsvarande åtkomstinstanser till ditt konto med respektive socialt nätverk. Om du också interagerar med insticksprogram överförs motsvarande information till respektive socialt nätverk.

Även om du inte har ett YouTube-konto finns det en möjlighet att YouTube får tillgång till din IP-adress och eventuellt sparar den. För information om syftet och omfattningen av YouTubes databehandling, insamling och användning, och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende, se YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Dessutom kan du tekniskt sett förhindra en dataöverföring till YouTube. Justera säkerhetsinställningarna i webbläsaren du använder för detta ändamål. Se avsnittet “Hjälp” i din webbläsare för att ta reda på hur detta fungerar.
 

VII. Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att möjliggöra användning av vissa funktioner på webbplatsen, för att analysera hur användare använder vår webbplats och för att tillhandahålla vissa tjänster från tredje part.

Det här är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de kakor vi använder raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionskakor). Andra kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator under ditt nästa besök (så kallade beständiga kakor). Dessutom används kakor från tredje part också på vår webbplats.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att justera dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Om du inte vill att våra kakor ska lagras på din dator ska du inaktivera lagring av cookies i din webbläsare för vår webbplats eller ställa in din webbläsare så att kakor i allmänhet inte lagras på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera kakor som redan har lagrats.

Att inaktivera användningen av kakor kan kräva att en permanent kaka lagras på din dator. Om denna kaka sedan raderas av dig måste du utföra inaktiveringen igen.

Följande kategorier av kakor används på vår webbplats:

I. Sessionskakor

För att göra det lättare för dig att surfa på vår webbplats använder vi ett så kallat sessions-ID (sessionsidentifierare) som tilldelas varje besökare i början av varje användning av vår webbplats. Detta sessions-ID används av vår server för att känna igen dig eller din dator/webbläsare som samma besökare, även om din IP-adress kan ha ändrats under tiden. Detta sessions-ID möjliggör tilldelning av flera relaterade förfrågningar från en användare till en session. Sessions-ID-kakan vi använder är endast giltig till slutet av en session. Den raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

II. Permanenta kakor

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en nätanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder också kakor som gör det möjligt att analysera bland annat hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av dessa kakor skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information på uppdrag av den här webbplatsens operatör för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att utföra andra tjänster åt webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och internet. Dessa rapporter och tjänster används för kontinuerlig förbättring av utbudet på den här webbplatsen.

Du kan förhindra att kakor sparas genom att välja en lämplig webbläsarinställning. Observera att vissa av funktionerna på webbplatsen eventuellt inte är tillgängliga i så fall.

Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av dessa kakor och uppgifter i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa uppgifter. För att göra detta klickar du på följande länk och laddar ner och installerar en Google-plugin för din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Det finns även ytterligare plugins av denna typ från andra leverantörer, beroende på vilken webbläsare som används.

I samband med diskussionen kring användningen av fullständiga IP-adresser i analytiska verktyg vill vi notera att denna webbplats använder Google Analytics med ”anonymizeIp ()”-tillägget och att IP-adresserna endast behandlas i avkortad form för att utesluta direkt associering med en person. Din IP-adress avkortas därför av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och andra länder som omfattas av avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och avkortas där. IP-adressen från din webbläsare kombineras inte med andra Google-data inom ramen för Google Analytics.

III. Kakor från en tredje part

Vår webbplats innehåller även tjänster från externa tjänsteleverantörer. När det gäller dessa tjänster ansvarar den här webbplatsleverantören emellertid inte för behandling av personuppgifter som utförs av leverantörerna nedan.

Google Maps

Vissa sidor på den här webbplatsen använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och generera instruktioner. Google Maps är en karttjänst som tillhör Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom att använda Google Maps skickas information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och den (ursprungliga) adressen för ruttplaneringsfunktionen, till Google i USA.

Om du öppnar en webbsida som innehåller Google Maps på vår webbplats etablerar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs direkt av Google till din webbläsare, som integrerar det på webbplatsen. Vi kan därför inte påverka omfattningen av de uppgifter som samlas in av Google på detta sätt.

Såvitt vi vet gäller detta minst följande data:

 • Datum och klockslag för besöket på respektive webbsida
 • Internetadress eller URL för den öppnade webbsidan
 • IP-adress
 • Den (ursprungliga) adress som angetts för ruttplanering

Vi kan inte påverka ytterligare behandling och användning av data som görs av Google, och därför kan vi inte ta något ansvar i detta avseende.

Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda dina personuppgifter via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I så fall kan du dock inte använda kartfunktionen.

Mer information om ändamålet och omfattningen av datainsamling och vidare behandling och användning av data från Google samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

Haufe-rekrytering

För vår koncernövergripande jobbportal använder vi cookies från vår samarbetspartner, Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Switzerland. Haufe umantis sekretesspolicy finns på https://www.haufegroup.com/en/privacy-policy
 

VIII. Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats innehåller så kallade hyperlänkar till webbplatser från andra leverantörer. I dessa fall kommer du att vidarebefordras direkt från vår webbplats till de andra leverantörernas webbplatser. Du kan känna igen detta bland annat genom att webbadressen i adressfältet i din webbläsare ändras.

Vi kan inte ta något ansvar för sådana leverantörers konfidentiella hantering av dina uppgifter, eftersom vi inte har något inflytande över huruvida de andra leverantörerna följer dataskyddsföreskrifterna. Se webbplatserna för dessa leverantörer direkt för information om hur de hanterar dina personuppgifter.
 

IX. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit speciella tekniska och operativa säkerhetsåtgärder som regelbundet granskas och anpassas till den tekniska utvecklingen.

Vi vill dock påpeka att på grund av Internetstrukturen är det möjligt att reglerna för dataskydd och datasäkerhet kanske inte följs av andra personer eller institutioner som inte ligger inom vårt ansvarsområde.
 

X. Ändringar av dataskyddspolicyn

Eftersom lagändringar eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy, vilket vi förbehåller oss rätten att göra därefter, ber vi dig att läsa denna dataskyddspolicy regelbundet.

Senast uppdaterad: Juli 2021