Vilka är möjligheterna?

Belysning finns överallt


Vilka är möjligheterna?

 

Ansluten belysning introducerar nya möjligheter inom olika belysningsområden

Ljus behövs överallt där människor möts; i hemmet, på arbetet, på offentliga platser. Ljus fyller ett stort antal olika funktioner, och är därför av central betydelse för oss människor.
 

AreasOmråden#omraden

Smarta byggnader

Integrerade system bestående av maskin- och program­varu­applikationer reglerar automatiskt processer som upp­värmning, luft­konditionering eller belysning. Genom att de ansluter de olika delarna av en byggnad erbjuder de en bekväm data­insamlings­metod. Utöver betydande drift­besparingar, låga underhålls­kostnader och säkerhets­fördelar, skapar smart samman­kopplad belysning en högre grad av drifts- och anläggnings­effektivitet.


Smart stad

Konceptet kombinerar ett flertal lösningar inom informations- och kommuni­kations­teknologier samt Sakernas internet för att öka effektiviteten och livskvaliteten i stadsmiljö. Tack vare användningen av sensorer levereras variabeldata kontinuerligt till ett moln tillgängligt för alla. Analysen av den samlade kunskapen ger en detaljerad översikt över befintliga processer och förbätt­rings­behov, särskilt när det gäller under­hålls­styrningontroll.


Smart industri

Smarta samman­kopplade belysnings­system omvandlar fabriker till smarta fabriker. Genom att ge nya värdefulla insikter om hur industrian­läggningar används och hur de kan fås att öka sin produktivitet och effektivitet, hjälper samman­kopplad belysning till att förbättra det samlade greppet om fabriken. Utöver betydande energi­besparingar och låga underhålls­kostnader, drar industrimiljöer fördel av förbättrad drifts­effektivitet.


Smart handel

Smart samman­kopplad belysning förbättrar det samlade greppet om detaljhandeln. Det förstärker kundens köpupplevelse samtidigt som det förser detaljistledet med ovärderlig information om kundernas beteende och preferenser. Till slut gör det att handlarna kan omdefiniera begreppet kundservice och på så sätt stå ut från konkurrenterna.


ApplicationsTillämpningar#tillampningar

 

Sammankopplad belysning förenklar livet genom:

Lokal­adminstration

Spårning av beteendet hos och närvaron av dem som använder en byggnad
 

Fjärrö­vervakning

Övervakning av prestanda hos belysningsinfrastrukturen
 

Förebyggande underhåll

Med hjälp av fjärrövervakning via en belysningsbaserad infrastruktur är det möjligt att införa ett system för förebyggande underhåll.
 

Personspårning

Spårning av kunders köpbeteende och närvaro i butik.
 

Spårning av tillgångar

Belysning kan hjälpa till att lokalisera utrustning och råvaror, nyckelpersoner, som t.ex. produktionschefen, snabbt och enkelt i ett stort fabrikskomplex. Transportvägar kan också automatiseras på detta sätt.
 

Inomhusnavigering

Lätt att vägleda användaren till valt område via användarens mobila enhet.

Dynamisk belysning

Optimerad gatubelysning efter trafik- och väderför­hållanden.
 

Ljusstyrd parkering

Belysnings­infrastruktur som används till att styra bilisten till lediga parkerings­platser.
 

Energi­övervakning

Möjliggör detaljerad hantering och analys av data om ljusför­brukning på olika platser.

Målgrupper#malgrupper

 

Samman­kopplad belysning påverkar och berör fler intressenter jämfört med tidigare

 

Fastig­hetsut­vecklare

Smart samman­kopplad belysning gör det möjligt att administrera mer än bara en byggnad, och ger åtkomst till olika platser var du än är, över hela världen.
 

Konsulter inom mekanik och elektronik

Tänk om alla för­sörjnings­grenar såsom uppvärmning, ventilation och luftkvalitet kunde dela på samma nätverk. Tänk om alla enheter kunde prata med varandra via IP. Dessa data kan nås direkt för fastig­hets­auto­mation och tjänster utöver belysning.
 

Armatur­tillverkare

Om du integrerar Tridonics smarta samman­kopplade belysnings­lösning i din armatur skapar du möjlighet att inkludera även andra Sakernas internet-enheter i den nya smarta armaturen.
 

System­integratorer

Att skapa ett digitalt anslutet tak skapar inter­operabilitet mellan system och enheter som går utöver belysning, och ger enkel integration till fastighets­skötsels­system.

Slutanvändare

Och till sist slutan­vändaren som har mest nytta av de extra tjänsterna och att systemet är IoT-förberett inför framtiden.