Intelligent Voltage Guard / Intelligent Temperature Guard

Digitalt dimbara driftdon för lysrör


Intelligent Voltage Guard (IVG)

Att förebygga är bättre än att bota, det gäller även driftdon. Skyddsfunktionen IVG övervakar nätspänningen kontinuerligt i alla PCA-driftdon för att förebygga skador på grund av över- eller underspänning. Om nätspänningen är för låg stängs den berörda lampkretsen av.Nätspänningar över 140 V ger normal funktion. Nätspänningar under 70 V ger en helt avslagen lampkrets. Vid nätspänningar mellan 70 och 140 V kan enheten slå till och från beroende på det aktuella driftdonet. Vid överspänning larmar skyddsfunktionen IVG genom att lysrören blinkar omväxlande så att installatören omedelbart kan vidta åtgärder mot överspänningen.

 

 

Intelligent Temperature Guard (ITG)

Kontinuerlig kontroll av temperaturen ökar driftdonens tillförlitlighet. Skyddsfunktionen ITG ger ett bättre skydd mot termisk överbelastning då denna skyddsfunktion långsamt sänker den utgående effekten när en definierad temperaturnivå överskrids på xitec-processorn. Vid övertemperatur sker en effektreducering varannan minut i små steg och så snart temperaturen sjunker igen ökas effekten stegvis var tionde minut. Om det inte går att nå önskat resultat på det sättet släcks armaturen helt och hållet.