Garantivillkor

Säkerhet och tillförlitlighet under många kommande år


Tridonic marknadsför högkvalitativa produkter och tjänster. Produktgarantin gällande belysningskomponenter, Ljusstyrningssystem, LED-moduler och LED-system går utöver branschens allmänna garantiåtaganden. 
  
Tridonic lämnar en 5-årig garanti för alla produkter som har en nominell livslängd på minst 50 000 driftstimmar. För produkter med en nominell livslängd på mindre än 50 000 driftstimmar lämnas en 3-årig garanti. För alla uppladdningsbart nödbatterier Tridonic erbjuder en 1-års garanti.

 

1. Produkter

Basgarantin omfattar samtliga av Tridonic levererade elektroniska driftdon (elektroniska driftdon till lysrör och HID-lampor, elektroniska transformatorer, tändare, nödljus-enheter, LED Drivers till LED-ljuskällor), LED-ljuskällor samt uppladdningsbart nödbatterier.

 

2. Garantitid

Garantitiden för produkter från Tridonic är 1, 3, 5 eller 8 år.
 

Begränsad garanti

För produkter med en fysisk nominell livslängd på mindre än 50 000 driftstimmar ger Tridonic en garanti under en period på 3 år med följande villkor. För att säkerställa att produktgarantin ska överensstämma med den garanti som lämnas av armaturtillverkaren förlängs garantin med ytterligare 6 månader från produktens tillverkningsdatum. Den maximala garantitiden uppgår därmed till 42 månader räknat från det tillverkningsdatum som anges på produkten.
 

Batterier garanti

Tridonic erbjuder en garanti för en period av 12 månader från leveransdatum för uppladdningsbart nödbatterier med en fysisk nominell livslängd på ≥ 4 år.
 

Basgaranti

För produkter med en nominell fysisk livsvlängd på minst 50 000 driftstimmar ger Tridonic en garanti på 5 år enligt nedanstående villkor. För att säkerställa att produkt-garantin ska överensstämma med den garanti som lämnas av armaturtillverkaren förlängs garantin med ytterligare 6 månader från produktens tillverkningsdatum. Den maximala garantitiden uppgår därmed till 66 månader räknat från det tillverkningsdatum som anges på produkten.
 

Utökad garanti för speciella applikationer inom industribelysning

Tridonic erbjuder en förlängd garanti på 8 år för utvalda LEDkomponenter (LED-ljuskällor, LED Drivers) och driftdon som har tagits fram för speciella applikationer inom industribelysning. Denna garantitid kan lämnas tack vare användning av utvalda komponenter och robusta material med lång livslängd i våra lösningar för industriapplikationer. Med utökade tester ser vi till att det finns säkra uppgifter om livslängd och långsiktig robusthet – en solid och pålitlig grund. Den utökade garantin anges i respektive datablad.

 

3. Garantivillkor

Tridonic lämnar garanti enligt följande villkor:

  • Tridonic’s produkter får endast användas i överensstämmelse med angivna produkt- och användnings-specifikationer. Gränsvärden för temperatur och spänning får inte överskridas och produkten får inte utsättas för mekanisk belastning.
     
  • Garantin för elektroniska driftdon gäller endast om produkten installeras tillsammans med ljuskällor som motsvarar IEC-specifikationerna.
     
  • Garantin täcker endast fel orsakade av materialfel, konstruktionsfel eller produktionsfel som överstiger den nominella bortfallsfrekvensen. Produktens nominella livslängd och nominella bortfallsfrekvens specificeras i den tekniska dokumentation.
     
  • Tridonic ansvarar inte för strömförsörjningsförhållandena, inklusive kortvariga spänningstoppar, över-/underspänning, symmetri och rundstyrningsignaler som ligger utanför produktens fastställda gränsvärde och de gränsvärden som fastställs enligt gällande standard för leverans (t.ex. norm EN 50160).

 

4. Verkställande av garantin

Vid funktionsbortfall som överstiger den nominella bortfallsfrekvensen beslutar Tridonic efter egen bedömning om de defekta komponenterna eller produkterna ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller krediteras. Kunden eller slutanvändaren får bära kostnaderna för demontering och montering samt fraktkostnader tur och retur av produkterna. Alla övriga kostnader såsom utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av denna garanti.

Angiven livslängd uppnås om belysningskomponenterna används i enlighet med de av tillverkaren angivna villkoren, gällande internationella normer och lokala föreskrifter. Alla elektroniska produkter med en förväntad bortfallsfrekvens kräver kontinuerlig övervakning som ska dokumenteras skriftligen.

På grund av den statistiska bortfallsfrekvensen för elektroniska produkter krävs regelbundet underhåll av system med elektroniska driftdon, uppladdningsbart nödbatterier och LED-ljuskällor. Därför måste produkterna alltid monteras på åtkomlig plats. Vid installationen av produkter ska behovet av enkelt underhåll beaktas, så att underhållskostnaderna kan begränsas. Om ett enkelt produktutbyte inte möjliggjorts genom tidiga åtgärder ska slutkunden informeras om de tillkommande framtida kostnader som kan bli förknippade med normalt underhåll. Vid konstruktionen och installationen av armaturer ska hänsyn tas till att styrenheter, driftdon, uppladdningsbart nödbatterier och/eller LED-ljuskällor med tillhörande driftdon eventuellt kan behöva bytas innan deras nominella livslängd löpt ut. 
 

Ytterligare information för LED-moduler

Garantivillkoren gäller endast felutfall som överskrider den nominella bortfallsfrekvensen. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen och förändringen i ljusflöde för produkter som beror av användningen kan det uppstå skillnader i de fotometriska förutsättningarna mellan ersättnings- eller tillägg av LED-moduler och original produkterna.

 

5. Åberopande av garantianspråk

Vid garantianspråk måste garantin åberopas utan dröjsmål genom omedelbart återsändande av de defekta produkterna för kontroll av garantianspråkets riktighet.

 

6. Gällande lag

Se villkoren som bifogas fakturan.