Tillverkarens garantivillkor

Säkerhet och tillförlitlighet under många kommande år


Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn (organisationsnummer 218728i, Landesgericht Feldkirch, Österrike) ger följande tillverkargaranti för Tridonic-produkter:

I enlighet med de villkor som anges i detta avtal garanterar Tridonic att de produkter som säljs av auktoriserade handelsföretag under varumärket ”Tridonic” under garantiperioden som anges i faktabladet från tillverkningsdatumet ska vara fria från tillverknings- och materialfel om de används på angivet sätt. 
 
Garantin gäller endast på villkor att
 1. produkterna används i enlighet med de angivna produktspecifikationerna och bruksanvisningarna (särskilt i enlighet med databladet, specifikationsbladet, produktbroschyren, produktdekalen och liknande material). Om de drifttimmar som anges i tabellen “Förväntad livslängd” (se datablad) överskrids minskar garantiperioden till den förväntade livslängd som anges.

 2. produkterna installerats av en yrkesman och tagits i drift i enlighet med installationsanvisningarna.

 3. underhåll och reparation av produkterna uteslutande har utförts i enlighet med tillverkarens specifikationer.

 4. de godkända gränsvärdena för temperatur och spänning i enlighet med angivna relevanta tekniska eller produktspecifika standarder inte har överskridits.

 5. produkten inte har utsatts för några oavsiktliga mekaniska och/eller kemiska påfrestningar och/eller annan skadlig miljöpåverkan.

Garantin omfattar endast produktfel som beror på belagda material-, konstruktions- eller tillverkningsfel och överskrider den genomsnittliga nominella felfrekvensen. För elektroniska styrenheter eller komponenter som LED-moduler och batterier för nödbelysning är den genomsnittliga nominella felfrekvensen 0,2 %/1 000 driftstimmar, såvida inte den nominella medianlivslängden och den nominella medianfelfrekvensen för styrenheterna eller komponenterna på annat sätt definieras i produktspecifikationerna och bruksanvisningarna (särskilt i databladet, specifikationsbladet, produktbroschyren och liknande material). Om de drifttimmar som anges i tabellen “Förväntad livslängd” (se datablad) överskrids minskar garantiperioden till den förväntade livslängd som anges. Kunden har endast rätt att göra anspråk i enlighet med denna tillverkargaranti om kunden meddelar garantigivaren – eller Tridonic-koncernens försäljningsbolag i det land där produkten först inköptes och togs i bruk – om ärendet som omfattas av garantin senast 30 dagar (ankomst) efter att defekten identifierats. Meddelandet ska vara skriftligt och inkludera en kopia av det tillämpliga inköpsavtalet eller fakturan och tillhörande belägg för den defekt som har uppstått. Om det vid inspektion av produkten skulle visa sig att ärendet omfattas av garantin kan garantigivaren efter eget gottfinnande reparera den defekta produkten, kostnadsfritt leverera en likvärdig produkt eller erbjuda en prisreducering. Garantin gäller inte för produktfel som redan har korrigerats genom byte, reparation eller prissänkning under denna garanti. Garantiperioden fortsätter inte efter att garantin har uppfyllts.

Garantiärenden behandlas av Tridonic-koncernens olika försäljningsbolag i respektive land där produkten inköptes och togs i bruk.

 1. Alla ersättningsprodukter eller -delar kan innehålla nya eller återvunna material vars prestanda och tillförlitlighet motsvarar prestandan hos nya produkter eller delar. Ersättningsproduktens mått och utformning kan avvika från den ursprungliga produktens. Återvunnet material är delar eller produkter som är begagnade eller har reparerats – ej nya. Även om sådana delar eller produkter inte är nya är skicket efter reparation eller översyn ”som nytt” med avseende på prestanda och tillförlitlighet. Funktionen hos alla ersättningsprodukter eller -delar motsvarar den produkt eller del som byts ut. Ersättningsprodukter eller -delar får inte uppvisa några material- eller tillverkningsfel under återståendegarantiperioden för den produkt som byts ut eller i vilken de installeras.

 2. Garantin gäller inte för
  1. eventuella oförutsedda utgifter som uppstår i samband med att defekter åtgärdas (garantiuppfyllelse), t.ex. för installation och borttagning, transport av den defekta och reparerade eller nya produkten, avfallshantering, res- och transporttid, lyftar, byggnadsställningar). Dessa kostnader bärs av köparen.
  2. slitdelar, t.ex. alla standardlampor (ej LED-moduler), batterier (ej nödbatterier), datorer och servrar som innehåller hårddiskar eller mekaniska slitdelar.
  3. tillbehör, t.ex. kablar, skydd och resistorer för strömreglering.
  4. plastdelar (som t.ex. tillverkats i polykarbonat) i den utsträckning de missfärgas eller blir spröda på grund av den naturliga åldringsprocessen.
  5. elektroniska komponenter och produkter som Tridonic säljer som handelsvaror, t.ex. pekskärmar, IT-nätverksenheter och datorer, under varumärkesnamn som tillhör tredje part.
  6. inställningar eller parameterinställningar på utrustning som ändras på grund av slitage, utnötning eller nedsmutsning.
  7. produktdefekter som kan hänföras till programvarufel, -buggar, -virus eller liknande.
  8. tjänster som behövs utföras då och då, t.ex. omstart, programvaruuppdateringar osv.
    
 3. Garantin förfaller omedelbart om kunden eller en tredje part gör eller utför ändringar, reparationer, service eller felsökning utan föregående skriftligt medgivande från garantigivaren.
   
 4. Ytterligare information om LED-produkter: för LED-moduler beror en sänkning av ljusflödesvärdet på upp till 0,6 %/1 000 driftstimmar på den nuvarande tekniken och omfattas därför inte av garantin, såvida det inte på annat sätt definieras i produktspecifikationerna och bruksanvisningarna (särskilt i databladet, specifikationsbladet, produktbroschyren och liknande material). LED-modulers färgtolerans omfattas inte av tillverkarens garanti. För en ny LED-modul föreligger toleranser för ljusflöde och -prestanda. Alla relevanta tekniska data anges i produktspecifikationerna och bruksanvisningarna (särskilt i datablad, specifikationsblad, produktbroschyrer och liknande material). Vid efterföljande leveranser av LED-moduler kan ljusegenskaperna avvika från de ursprungliga produkternas egenskaper på grund av tekniska framsteg och en förändrad användning av produkternas ljusflöde och ljusfärg.
   
 5. Dessa garantivillkor exkluderar, begränsar eller ändrar inte kundens lagstadgade garantirättigheter.

  Vid utförande av garantitjänster är Tridonic oavsett rättslig anledning endast ansvarigt i enlighet med våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor i den version som föreligger vid den tidpunkt då garantin beviljas, vilka bifogas fakturan eller som kunden på förfrågan kan erhålla från Tridonic. I annat fall utesluts allt ansvar för skador.
   
 6. Denna garanti lyder under österrikisk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna i FN:s konvention Lagen om internationella köp. Den juridiska platsen för alla tvister som uppstår under denna garanti är Feldkirch i Österrike.